Terminara laboro


Terminologická práce/Terminara laboro: doc.Jaroslav Matuška
Cílem terminologické práce je sjednocovat železničářskou terminologii esperanta,hlavně s ohledem na nové technické a odborné výrazy tak,aby esperanto bylo plně využitelné pro odborná pojednání,přednášky i železniční praxi.

Resultaĵoj de retkunvena kunsido de Terminara komisiono (22.3. 2021, platformo
ZOOM), kie oni diskutis pri sube menciitaj nocioj el TEKU 158a. Temis pri la fakaj nocioj en la fako
fervojkonstruado. Kunveno gvidis sekretario de TS Guido Brandenburg

resultajxoj_TS_por_la_ifef.wz.cz


Terminara kuriero TeKu_157

el novembro 2019


4.6.2019 okazis kunveno de kunlaborantoj de Terminara komisiono en Pardubice