Arĥivo

29.9. do 1.10.2023 v Prudké u Tišnova se konala konference Českého esperantského svazu. Na této konferenci byla našimi členy představena naše práce za poslední rok a mimo to proběhla schůzka  členů ČŽES. Účastníci měli též možnost navštívit  Zahradní železnici v Drásově.


Setkání Na Horách, Česká Třebová
dne 17.6.2023  ve 13:30 proběhlo neformální setkání esperantistů v České Třebové, v restauraci Na Horách, která se nachází asi 3km od nádraží v České Třebové byť do kopce. Každý mohl vyrazit sám a odkukoliv , nebo ve 12.45 od nádraží. Jednalo se jen o přátelské setkání.
Renkotiĝo Na Horách, Česká Třebová
17.6.2023 je 13:30 okazis neformala renkotiĝo de esperantistoj en Česká Třebová en restoracio Na Horách, kiu troviĝas 3km de la stacidomo en Česká Třebová. Vi povis atingi celon mem, aŭ je 12:45 de la stacidomo. Temis pri amika renkotiĝo.

17.6.2023 v 10h proběhlo v České Třebové, Bří Hubálků 161 (v sídle firmy Starmon) zasedání výboru ČŽES.
17.6.2023 okazis en Česká Třebová kunveno de estraro de ĈeFEA.

21.3.2023 proběhlo v Praze, v domě Bohemika výroční jednání  ČZS FISAIC. 

21.3.2023 okazis jarkunveno de Landa asocio de FISAIC.  


10.3.2023 nás navždy ve věku 99 let opustila naše dlouholetá čestná členka paní Květuše Kafková.

10.3.2023 forpasis je aĝo 99 jaroj nia longtempa honora membrino sinjorino Květuše Kafková


25.1.2023 v 10h proběhlo v Praze, v domě Bohemika zasedání výboru ČŽES.
25.1.2023 okazis en Prago (domo Bohemika) kunveno de estraro de ĈeFEA.

22.11.2022 proběhl v Praze, v domě Bohemika jednání vedoucích skupin ČZS FISAIC. Projednána byla i činnost naší skupiny esperantistů.
22.11.2022 okazis kunveno de Landa asocio de FISAIC. Estraranoj  pritraktis  agadon de unuopaj grupoj.

7.10.-9.10.2022
Konference Českého železničářského esperantského svazu
Konferenco de Ĉeĥa fervojista Esperanto asocio
Místo/ Loko: Prudká u Tišnova
Ve dnech 7.10-9.10.2022 jsme se sešli za krásného podzimního počasí v pěkném areálu rekreačního střediska v Prudké u Tišnova. Účastníci se sjeli z celé naší země. Naším hostem byl i máš kolega z IFEF Bruno Henry žijící střídavě ve Francii a Číně, čehož jsme využili i během přednášek, kde se na obě země a železnici v nich též dostalo. Na programu bylo kromě projednání spolkových věcí osm odborných a tři ne železniční přednášky, zprávy z esperantských akcí, malý kurs esperanta, a také zábava.
 Ve stejné době probíhal i malý železniční víkend v Tišnově, který zájemci navštívili.
La konferenco okazis en bela arbara regiono proksime de urbo Tišnov. En la sama tempo okazis fervoja festo en Tišnov, do ni havis eblecon vidi novan kaj malnovan teknikon en la regiono de vaporlokomotivoj ĝis tre nova motorvagonaro. Dum nia aranĝo estis programo plenumita el prelegoj, kusro, tradukado, eskursoj ktp. Granda parto estis pritraktado de internaj aferoj. Ni volas dank al s-ro Bruno Henry(FR), kiu vizitis nin. Dankon al partoprenantoj.

Kongreso de Ĉeĥa Esperanto asocio kaj AEH en Pardubice.
16.9-18.9.2022 proběhl sjezd Českého esperantského svazu a AEH v Pardubicích. V rámci toho sjezdu se sešla i skupina členů ČŽES.
16.9-18.9.2022 okazis kongreso de Ĉeĥa Esperanto asocio kaj AEH en Pardubice. Temas pri nefervojista aranĝo, sed okazis renkotiĝo de niaj membroj. 

24.9.2022 Proběhl v Plzni Národní den železnice a v jeho rámci se představly i skupiny pracující ve sdružení Fisaic, včetně té naší, esperantské. Jako vždy jsme měli stánek, kde jsme seznamovli s naší činností širokou veřejnost.     
24.9.2022 okazis en urbo Plzeň Nacia tago de fervojo. Krom lokomotivoj, vagonaroj, fervoja tekniko kaj fervojoj miniaturaj estis prezentita ankaŭ nia agado.
Nia „Esperanta tablo“ estis plena de varbiloj, informiloj, libroj ktp. Sed por ni estis tre agrabla, ke venis ankaŭ sufiĉe granda nombro de interesiĝantoj, kiuj demandis al ni pri internacia lingo, pri niaj spertoj kun ĝi. Multaj homoj havis eblecon vidi, ke nia agado daŭras.

20.7.2022 proběhlo v Praze, v domě Bohemika jednání vedoucích skupin ČZS FISAIC. Projednána byla i činnost naší skupiny esperantistů.
20.7.2022 okazis kunveno de LA de FISAIC. Estraranoj  pritraktis  agadon de unuopaj grupoj.

Postkongreso Pardubice 12.5-14.5.2022

( Pardubice,Litomyšl,Svitavy,HradecKrálové,Krňovice,Třebechovice p/O)

Dum postkongreso ni vizitis „tendaron de Komenio“ en Běleč. En tiu ripozloko ni tagmanĝis kaj ripozis


 

 

 

                                                 13.5.2022                                               Membroj de IFEF  kaj aliaj samideanoj ekskuris krom ekskursoj ankaŭ al urbo Svitavy, kie havas sidlokon Muzeo de Esperanto.
Dum nia vizito akceptis nin vicurbestrino de la urbo Mgr. Ditta Kukaňová. Rilatoj inter urbo kaj la muzeo estas tre bonaj.


Fotoj de  la kongreso en Beroun

73a- IFEF kongreso en Beroun / Ĉeĥio okazis 6.5-11.5 2022 en urbo Beroun 


31.3-4.4.2022 se naši členové zúčastnili konference o trvale udržitelné dopravě podpořené Evropskou unií v rámci programu Erasmus + . Konferenci poskytl zázemí zámek Le Grésillon poblíže města Baugé  (Francie), patřící esperantistické nadaci.

Projekt „Verden“ si klade za cíl zvýšit informovanost o ekologických aspektech dopravy, zlepšit povědomí o odpovědném chování cestujících v souladu se Zelenou dohodou.

 • Erasmus+-Trvale udržitelná doprava:
  • Sara Spanò k Francesko Maurelli (IT-DE) : O programu Erasmus+ a projektu Verden
  • prof. Jaroslav Matuška (CZ) : Universita Pardubice a trvaleudržitelná doprava
  • Lars Sözüer (Svisujo), Christine Brücker (DE) : Kola ve vlaku – stav v různých zemích a vize do budoucna.
  • stud. Matěj Berka (CZ) : Proč jsem se přihlásil do projektu Verden
  • Luc Gourin : Cyklostezky po bývalých železničních tratích.
   • Stefan MacGill (NZ-HU) : Železnice a její role proo ekologičtější svět
   • Rodica Todor, (RO) : Politika EU a trvale udržitelná doprava
   • Ladislav  Kovář (CZ) : Vnitřní a vnější podmínky pro trvale udržitelnou železniční dopravu. (surloke tralegos Ladislav Hakl)
   • Michael Boris Mandirola (IT-FR) : Evropa a Zelený úděl.
   • Franco Bressanin (IT) 1 : Kdyby nebyly rostliny……..
   • Franco Bressanin (IT) 2 : Klima se mění-zelená železnice.
   • Vito Tornillo (IT) : Hybridní vlaky

    26.4.2022 Beroun – jednání přípravného výboru 73. IFEF kongresu Od 10h v hotelu Grand

12.1.2022  10h-jednání přípravného výboru 73. IFEF kongresu

Praha – Dům Bohemika


Universitato Pardubice, Fakultato de Transporta Inĝenierio
Ĉeĥa Fervojista Esperanto Asocio
praparis internacian fakan seminarion
EŬROPAJ FERVOJOJ: historio – nuntempo – estonteco
La seminario okazis 12.10.2021 en lernejo de Universitato Pardubice, Fakultato de Transporta Inĝenierio. Partoprenis interesiĝantoj pri fervoja tekniko kaj dank al niaj prelegantoj, kiuj preparis fakte altkvalitajn prelegojn ĉiuj je fino foriradis kontentaj. Por ni, esperantistoj, estas agrabla, ke iuj studentoj poste interesiĝis ne nur pri fakaj temoj, sed ankaŭ pri Internacia lingvo. Partoprenis 16 surloke kaj 23 per intereto
Prelegis:
R. Todor (RO): IFEF, en partnerada projekto Erasmus+ pri daŭripova transporto, invitas la studentojn kunlabori. 
T. Vašut (HU): Internacia fervojtrafiko en la tempo de vapormaŝinoj. Aŭstria imperiado 1865. 
J. Niemann (DK): Akcidentoj kaj epizodoj – poŝvagonoj kaj duonremorkoj. 
G. Brandenburg (DE): Horoj antaŭ bariero. Sekurigo de traknivelaj pasejoj kaj la sekvo por la aŭtomobilistoj. 
V. Tornillo (IT): Nuntempaj estontaj instalaĵoj en fervojo. 
R. Štěrba (CZ): Modernigo kaj disvolviĝo de la fervoja infrastrukturo en la Ĉeĥa Respubliko. 
A. Diemel (DE): Noktaj trajnoj en Eŭropo. 
L. Kovář: Informo pri la 73-a IFK Beroun, 
Seminario okazis kadre de Eŭropa jaro de fervojo 2021. Prelegoj kaj diskutoj estis tradukitaj el Esperanto en ĉeĥan lingvon.
Partopreno estis ebla ankaŭ pere de platformo MS TEAMS
                                 Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera                                        Český železničářský esperantský svaz, z. s.,
uspořádali odborný seminář s mezinárodní účastí
EVROPSKÉ ŽELEZNICE: historie – současnost – perspektivy EŬROPAJ FERVOJOJ: historio – nuntempo – estonteco
 Seminář je určen pro studenty i ostatní zájemce o dopravu v evropských souvislostech. Přednášky i diskuze byly tlumočeny z Esperanta do českého jazyka. Přednášející připravili pro své posluchače velmi zajímavé přednášky. Zúčastnilo se 16 účastníků na místě a 23 prostřednictvím internetu.
J. Niemann (DK): Nehody kapsových vozů/Akcidentoj kaj epizodoj – poŝvagonoj kaj duonremorkoj. 
G. Brandenburg (GE): Hodiny před závorami/Horoj antaŭ bariero. Zabezpečení úrovňových  přejezdů a následky pro řidiče automobilů/Sekurigo de traknivelaj pasejoj kaj la sekvo por la aŭtomobilistoj. 
V. Tornillo (IT): Dnešní a budoucí zařízení na železnici/ Nuntempaj estontaj instalaĵoj en fervojo. 
R. Štěrba (CZ): Modernizace železniční infrastruktury v ČR/Modernigo kaj disvolviĝo de la fervoja infrastrukturo en la Ĉeĥa Respubliko. 
A. Diemel (DE): Noční vlaky v Evropě/Noktaj trajnoj en Eŭropo. 
L. Kovář: Informace o 73. kongresu IFEF v Berouně/Informo pri la 73-a IFK Beroun, 
Účast byla možná také on-line (MS TEAMS) 
                              Seminář byl pořádán v rámci Evropského roku železnice 2021.

Slavnostní předání kongresové vlajky proběhlo běhěm setkání našich německých kolegů. Vlajku za nás přebíral Ladislav Kovář.


1.-3.10.2021 Konferenco de Ĉeĥa fervojista Esperanto asocio en urbo Beroun

V místě konání příštího kongresu IFEF se konala konference ČŽES. Na programu byly obvyklé zprávy o činnosti, zpráva pokladníka i revizora. Všechny tyto zprávy byly přijaty a odsouhlaseny, stejně jako změna stanov, ve kterých se upravovala hlavně možnost mít zasedání přes interent. Dále byly na pořadu dne volby. Novým předsedou se stal Ladislav Hakl, místopředsedou ing Ladislav Kovář, tajemnicí Anna Abelovská, pokladníkem Jan Kukla, členy výboru pak Bc Andrea Švubová a Ivan Potíška, revizorem pak Alois Klumpar. Velkou radost nám udělala návštěva dosavadního předsedy p. Jindřicha Tomíška, který se uzdravuje po zranění. Zároveň bylo předneseno několik přednášek a jeden film. Dalším velkým tématem byla příprava 73.kongresu.

18.9.21 – 19-9.21 Proběhl v železničním muzeu v Lužné u Rakovníka Národní den železnice a v jeho rámci se představily i skupiny pracující ve sdružení Fisaic, včetně té naší, esperantské. Jako vždy jsme měli stánek, kde jsme seznamovali s naší činností širokou veřejnost.     

       18.9-19.9 okazis en fervoja muzeo Lužná u Rakovníka (Cxehxio) Nacia tago de fervojo. Krom lokomotivoj, vagonaroj, fervoja tekniko kaj fervojoj miniaturaj estis prezentita ankaux nia agado.
Nia „Esperanta tablo“ estis plena de varbiloj, informiloj, libroj ktp. Sed por ni estis tre agrabla, ke venis ankaux suficxe granda nombro de interesigxantoj, kiuj demandadis al ni pri internacia lingo, pri niaj spertoj kun gxi. Multaj homoj havis eblecon vidi, ke nia agado dauxras.

17.7.-24.7.2021 Virtuala kongreso de UEA

Saluton karaj membroj kaj amikoj.
Certe vi scias, ke okazis Virtuala kongreso. Ankaux nia organizo ne povis manki cxe la arangxo. Multaj el vi versxajne partoprenis. Do, fervojista programo dum la kongreso.
IFEF organizis cxefe ViMF (Virtuala movada foiro kaj Fakaj prelegoj) Babilejoj dependis de ni, niaj membroj kaj aliaj amikoj de fervojo.
Tempo estas UTC
17.7. 19.00-19.55 ViMF Prezetado de IFEF, Invito al IFEF kongreso en Beroun
18.7. 10.00-10.55 Babilado de fervojistoj
19.7. 5.00-5.55 Babilado de fervojistoj
19.7 22.00-22.55 Babilado de fervojistoj
20.7 17.00-17.55 Fakaj prelegoj (komponisto Antonín Dvořák kaj fervojo, Tranlimaj fervojoj inter Cxexhio kaj Pollando.)
20.7. 19.00-19.55 Babilado de fervojistoj
22.7. 9.00-.55 Babilado de fervojistoj
22.7. 17.00-18.55 ViMF Noktaj trajnoj, Prezentado de IFEF
23.7. 4.00-4.55 Babilado de fervojistoj
23.7. 23.00-23.55 Babilado de fervojistoj

21.5 – 24.5.2021 se konal Translima kongreso a v jeho rámci  i kongres IFEF. Vše ovšem pouze ve virtuálním prostředí. Účast byla bezplatná, a vše proběhlo v konferenčním systému ZOOM . Aktivně se zúčastnili i naši členové se svými přednáškami.

26.11.21 Aŭtuna virtuala kunveno de fake Aplika Sekcio
Por teknikaj problemoj estis la aranĝo malsukcesa
Intersekve kun la virtuala kunveno de FAS en Junio 2020 ni invitas ĉiujn interesulojn al la dua faka kunveno. Dato kaj horo estos precizigitaj, sed jam hodiaŭ vi povas rezervi unu vespero (verŝajne 19:00 – 20:00 h) inter la 23. – 26. Novembro 2020. Ekzakta dato, horo, programo kaj ligilo por partopreno al tiu ĉi kunveno (aŭ kiel preleganto aŭ kiel aŭskultanto) aperigos al www.ifef.net la plej malfrue du semajnojn antaŭ la kunveno. Unu prezentaĵo estas jam anoncita, aliaj 2 -3 (po 10 – 15 minutoj) estas invititaj. Kunveno okazos denove pere de platformo BBB. Se vi povos prezenti vian prelegeton, skribu vian temon al sekretario de FAS (jaroslav.matuska@upce.cz). Ni ĝojas al vi!

12.9.2020 okazis en Prago – Masarykovo nádraží ( stacidomo de Masaryk ) Tago de praga trafiko kaj ni esprantistoj fervojistoj propagis tie nian agadon antaŭ publiko. Ni preparis por interesantoj diversajn varbilojn kaj estis pretaj respondi ĉiujn demandojn pri nia lingvo, laboro kaj ŝatokupo.
12.9.2020 proběhl v Praze na Masarykově nádraží Den železnice a my jsme byli u toho s naším propagačním kioskem, kde jsme zodpovídali dotazy ohledně naší činnosti

27.6.2020 setkání esperantistů v České Třebové. Na programu byla návštěva muzea, památníku esperanta a oběd v Národním domě kde proběhl i odpolední program s přednáškami
27.6.2020 okazis renkotiĝo de Esperantistoj en Česká Třebová.

Virtualaj prelegoj / Virtuální přednášky
5.6.2020 se konaly virtuální přednášky prostřednictvím internetu. Z těchto přednášek byl pořízen záznam, který si nyní mohou prohlédnout i ti, kteří neměli možnost se připojit.
Odkaz na přednášky

Členská schůze ČŽES/Jarkunveno de ĈeFEA, která se měla konat 21.3.2020 je  s ohledem na současnou situaci zrušena.Děkujeme za pochopení.

 La kongreso okazos unu jaro poste.
21.3. 2020 
29 maj. – 5 jun. 2020 : 72-a IFEF-kongreso en Frankfurt apud Oder (DE) / Słubice (PL)
Plu informoj : http://www.esperanto.de/ifk

La konferenco ne okazis
25.9-27.9.2020 okazos konferenco de Ĉeĥa fervojista Esperanto asocio en urbo Beroun
25.9-27.9.2020 Konference ČŽES v Berouně
20.2-2020 proběhlo jednání členů Českého zemského svazu FISAIC které se uskutečnilo v kulturním sále železniční stanice Praha Hlavní nádraží .
Zprávu za ČŽES přednesl Jindřich Tomíšek

4.11.2019 od 10h proběhla schůzka přípravného výboru pro kongres IFEF  v roce 2021
14.11.2019  de 10h okazis kunveno de LKK de la IFEF kongreso 2021
1a viceprezidanto de OSŽ Vladislav Vokoun deziris al sinjoro Tomíšek,kiu festis sian 80-an jariĝon!
Poste sekvis trakatdo pri diverzaj aferoj kunligitaj kun nia kongreso en Beroun.

11.10.-13.10.2019 Ĉeĥa Fervojista Esperanto Asocio aranĝis sian jarkunvenon en la hotelo Lesní chata en vilaĝo Kořenov inter montaroj Krkonoše kaj Jizerské hory.Dum restado ni vizitis muzeon en Kořenov(inter Kořenov kaj Harachov estas dentrada fervojo,ununura en nia lando-sed nun trajnoj jam ne uzadas dentradon) Ni ankau audis diversajn prelegojn pri fervojo kaj pri esperanta movado. Partoprenis 38 partoprenantoj el tri landoj.Ni tre dankas al niaj polaj kaj austriaj gekolegoj.
Iom da bildoj de nia jarkunveno en Kořenov el vizito de muzeo de dentrada fervojo Tanvald-Kořenov.

V pátek 11. října 2019 od 20:30 proběhla beseda s J. Matuškou na téma „Esperanto – jazyk pro všechny“. Povídání o historii, současnosti a budoucnosti mezinárodního jazyka. Beseda se konala v rámci víkendového pobytu rodin s dětmi s postižením v Táboře Jana Amose Komenského v Bělči nad Orlicí, který pořádá Mirabilis, z.s.

Esperanta filatelo denove sukcesis …
 En Liberec okazis dum tagoj 25.-29.09.2019 Nacia (kun internacia partopreno el Francio, Pollando, Slovakio, Usono) ekspozicio de poŝtmarkoj LIBEREC 2019.
 Laŭ enkondukaj vortoj (en ekspozicia Katalogo) de prezidanto de organiza komitato s-ro Josef Chudoba vizitantoj povas tie vidi pli ol cent gravaj filatelaj eksponaĵoj, praktike tion plejbonan, kion oni povas en nia lando vidi nuntempe en filatelaj ekspozicioj.
 Inter la menciitaj eksponaĵoj estis ankaŭ eksponaĵo: „Esperanto sur tutaĵoj de Sovetunio“de membro de nia asocio Vladislav Hasala, kiu gajnis arĝentan medalon Ni gratulas!!!
Inter raraĵoj la vizitantoj povas tie vidi ankaŭ la unuan poŝtmarkon de la Mondo ktp.
17.10-20.10 2019 se v Brně uskutečnil jubilejní sjezd k 50. výročí
založení Českého esperantského svazu.

5.9.2019 proběhla schůzka přípravného výboru pro kongres IFEF  v roce 2021/Kunveno de LKK de la IFEF kongreso 2021/     v zasedačce OSŽ, Na Břehu 579/3, Praha 9.

9.6.2019 Proběhlo jednání výboru ČŽES v České Třebové  na kterém se projednávala příprava konference v Kořenově a také přípravy na kongres v Berouně v roce 2021 

1.6.2019 jsem oslavili v České Třevové 10 let našeho svazu.Při té příležitosti jsme navštívili den otevřených dveří ve firmě CZ LOKO,která slavila ,vznik původních dílen pře 170 lety.Po té jsme se přemístili do blízkého parku Javorka k esperantskému kameni a následně pak do přilehlé restaurace,kde program pokračoval krátkými přednáškami o naší historii,o historii dílen a o právě proběhlém kongresu v Malaze.Za rakouské železničáře esperantisty nás přijel pozdravit Leo Patek.
  Ĉeĥa Fervojista Esperanto Asocio
kaj Esperanta klubo „Amikeco“ Česká Třebová
preparis renkontiĝon, kiu estis dediĉita al 10 jaroj de ĈeFEA.
La aranĝo okazis sabate 1.6.2019 de 10h en urbo Česká Třebová.
Programo :
10,30 – vizito de firmao CZ LOKO.
12,00 – komuna fotado ĉe memorŝtono de fondo de EK Č.Třebová en parko Javorka
13,00 – ni vizitis gastejon Javorka kun prelegoj pri 10 jaroj de ĈeFEA kaj pri IFEF kongreso en Malaga

Vizito de muzeo Olomouc
Komuna foto de partopranantoj de faka renkontiĝo en Fervojmuzeo ČD en Olomouc, 16. 5 . 2019. Partoprenis 5 studentoj el Pardubice (Jan Perner Transportfakultato) kun sia instruisto Jaroslav Matuška kaj 8 esperantistoj kaj E-favorantoj. Laŭ la taksado de studentoj estas ekskurso sukcesplena, do ni povos aranĝi similan komunan renkontiĝon venontjare.
Dankon al Ladislav Lani el EK Olomouc por organizo kaj al nia ĉiĉerono s-ro Hanzal por tre interesa klarigado.

3.5.-10.5.2019 IFEF kongreso en Málaga (Hispanio)
La Internacia Fervojista Esperanto-Federacio, la Hispana Esperanto-Federacio kaj la Andaluzia Esperanto-Unuiĝo (AEU) invitis nin en Malago, la ĉefurbo de la Marbordo de la Suno, por partopreni:
–  la 71-an IFEF Kongreson okazinta de la 3-a ĝis la 10-a de majo 2019. Ni renkotiĝis fervojistojn esperantistojn kaj amikojn de fervojo, sed ne nur. IFEF jubileis 110 jarojn de sia fondiĝo en 1909, dum la 5-a UK en Barcelono, kiel Internacia Asocio de la Esperantistoj-Fervojistoj.
71-a IFEF kongreso

9.5.-12.5.2019 Jazykový seminář ve Skokovech.
Jazykový seminář,proběhl již tradičně ve Skokovech,v nádherném prostředí Českého Ráje.Kursy byly vhodné jak pro začátečníky,tak i pro pokročilé.Na podzim se těšíme znovu na shledanou!!!.Kontakt: Jindřiška Drahotová tel.720 652 320
9.5.-12.5.2019 okazis lingva seminario en Skokovy

27.3.2019 Proběhlo jednání výboru ČŽES v Berouně.Hlavním bodem jednání bylo uskutečnění kongresu v roce 2021 v tomto městě.Zasedání se zúčastnili zástupci města,OSŽ a našeho výboru.
27.3.2019 okazis traktado de estraro de ĈeFEA en Beroun.La plej grava estis traktado při kongreso en la jaro 2021 en la urbo.

16.3.2019   Jarkunveno de Ĉeĥa Fervojista Esperanta Asocio okazis en kunvenejo en la stacidomo Masarykovo nádraží en Praha .
16.3.2019 se  konala členská schůze Českého železničářského esperantského svazu v sále Masarykova nádraží v Praze.

26.2.2019 okazis seminario EŬROPAJ FERVOJOJ je Universitato Pardubice, Jan Perner Trafikfakultato kiun preparis Ĉeĥa Fervojista Esperanto Asocio kune kun Faka komisiono de IFEF.
Seminario estis dediĉita por ĉiuj interesuloj pri fervojoj en eksterlando.
Prelegoj kaj diskuto estis tradukita el Esperanto en la ĉeĥa lingvo.
La IFEF estraro uzis restado en Pardubice ankau por traktado.
25.2.2019 okazis vizito de loka Klubo de Dro Schulhoff kaj Asocio de Handikapuloj-Esperantistoj.Vespere komencis kunveno de nia estraro.
26.2.2019 okazis seminario (programo vi povas vidi sub la artikolo) kaj poste okazis vizito de trafiksalono kaj kunveno kun estraro de Ĉeĥa Fervojista Esperanto Asocio (partoprenis ankau estrarinoj de Ĉeĥa Esperanto Asocio).Vespere dauris kunveno de IFEF estraro.
27.2.2019 akceptis nian estraron dekano de Jan Perner Trafikfakultato. Kaj post mallonga vizito de urbo sekvis denove trakatado.

Univerzitato Pardubice, Jan Perner Trafikfakultato
Ĉeĥa Fervojista Esperanto Asocio
invitas al faka seminario
EŬROPAJ FERVOJOJ
26-a februaro 2019, 9:00 – 13:00 h, lernoĉambro DB-03
Jan Perner Trafikfakultato, Studentská 95, Pardubice
Prelegantoj:
Rodica Todor (Romanio): Pri la Internacia Fervojista Esperanto Federacio
Guido Brandenburg (Germanio): Modelo Karlsruhe
Bodo Ehrlich (Germanio): Kiel ekestas teknikaj fervojaj standardoj en EU?
Ladislav Kovář (Ĉeĥio): Diagnoziko de moviĝantaj fervojveturiloj en ĈR
Jan Niemann (Danio): Køge Nord – nova stacio
Vito Tornillo (Italio): Bologna stacio (AV)
Seminario estas dediĉita por ĉiuj interesuloj pri fervojoj en eksterlando.
Prelegoj kaj diskuto estos tradukita el Esperanto en la ĉeĥa lingvo.
Por plu informoj kontaktu garantiantoj de seminario: jaroslav.matuska@upce.cz aŭ kovar.lad@email.cz.

12 – 14. oktobro Konferenco de Ĉeha E-Asocio, ĈEA – en urbo Benešov, Ĉehio. Pinta aranĝo de Ĉeha Esperanto-Asocio kun labora traktado, temaj seminarioj kaj programoj ekskursa, kultura kaj amuza.

Konference  Českého železničářského esperantského  svazu
V závěru měsíce září 2018 se v Železné Rudě konala pravidelná konference esperantistů železničářů. Dějištěm setkání byl hotel Ostrý, který účastníkům nabídl příjemné prostředí a vhodné podmínky pro jednání. V rámci pracovního programu konference byli účastníci seznámeni s informacemi o akcích, které proběhly v roce 2018 a kterých jsme se zúčastnili. Byl to hlavně jubilejní 70 – tý kongres IFEF ve Wroclawi a světový kongres Esperanta v Lisabonu. Pro nejbližší období je plánována účast na setkání Německé esperantské železničářské asociace ve městě Prerow a vědeckotechnický seminář v Modre na Slovensku. Na příští rok se již připravuje 71. kongres IFEF v Malaze ve Španělsku.
Během konference byly také předneseny ukázky odborných přednášek z kongresu ve Wroclawi a informace z letošního veletrhu Innotrans v Berlíně, které uvedl pan Ehrlich z Německa.
Velmi zajímavá byla návštěva muzea ve staniční budově Železná Ruda – Alžbětín, které svým uspořádáním seznamuje návštěvníky o mnoha zajímavostech zdejšího kraje včetně expozice o stavbě trati do Železné Rudy.
Konferenco de  Ĉeĥa fervojista Esperanto asocio
Fine de monato septembro 2018 okazis en Železná Ruda regula konferenco de espeantistoj fervojistoj. La kunveno okazis en hotelo Ostrý, kiu ofertis al gepartoprenantoj agrablan atmosferon kaj taŭgajn kondiĉojn por traktado. Enkadre de laborprogramo de la konferenco estis ĉeestantoj informitaj pri aranĝoj, kiuj okazis en la jaro 2018 kaj kiujn ni partoprenis. Ĉefe ĝi estis jubilea 70 – a kongreso de IFEF en Wroclaw kaj monda kongreso de Esperanto en Lisabon. Por la plej proksima periodo oni planas partoprenon je kunveno de Germana Esperanta Fervojista Asocio en urbo Prerow kaj scien-teknika seminario en Modra Slovakio. Por la venonta jaro oni jam preparas 71 – an kongreson IFEF en Malaga Hispanio.
Dum la konferenco estis ankaŭ prezentitaj montraĵoj de fakaj prelegoj el kongreso en Wroclaw kaj informoj pri la nunjara foiro Innotrans en Berlin de s-ro Ehrlich el Germanujo.
Tre interesa estis vizito de muzeo en stacidoma konstruaĵo Železná Ruda – Alžbětín, kiu per sia aranĝo konatigas vizitantojn pri multaj interesaĵoj de la regiono eĉ pri konstruo de fervojlinio al Železná Ruda.
l.Kovář

Ni vojaĝas kune! 25-a datreveno de Ĉeĥaj fervojoj kaj Jan Perner Transportfakultato
Solena „bapto“ de tiu ĉi lokomotivo 151.006 kun laŭokaza kolordezajno okazis je la 7-a septembro 2018 en fervojstacio Pardubice okaze de 25-a datreveno de la fondigo de Jan Perner Transportfakultato en Pardubice kaj la sama datreveno de ekesto de Ĉeĥaj fervojoj (ČD) en la jaro 1993.
En regula servo oni povas vidi ĝin trajnkape de la exprestrajno EC 144 / 145 Jan Perner inter Prago kaj Žilina (SK).

22.9.2018 – Národní den železnice v Českých Budějovicích/Nacia tago de fervojo en České Budějovice.
Nejen lokomotivy,ale také výstava o práci Fisaic,tedy i naší.
Ne nur lokomotivoj,sed ankau ekspozicio pri laboro de Fisaic,do ankau pri nia. Vizitu la plej grandan feston de fervojo en nia lando.

70-tý kongres IFEF minulostí.
Ve dnech 19. až 25. května se konal ve Wroclawi jubilejní 70-tý kongres Mezinárodní železničářské esperantské federace (IFEF), kterého se zúčastnilo 123 osob z 20 zemí. Třetí nejpočetnější skupinou účastníků byla delegace z České republiky, kterou tvořili členové České sekce IFEF. V průběhu konání kongresu byly projednávány jednak organizační záležitosti a také otázky týkající se esperantské železniční terminologie a přednášky zabývající se železniční tematikou. Součástí kongresu byla i kulturní vystoupení a zajímavé exkurse v regionu Dolní Slezsko.
La 70-a kongreso de IFEF estas pasinteco.
Dum tagoj de la 19-a ĝis 25-a de majo okazis en Wroclaw jubilea 70-a kongreso de Internacia Fervojista Esperanta Federacio (IFEF), kiun partoprenis 123 personoj el 20 landoj. Tria plej nombra grupo estis delegacio el Ĉeĥa respubliko, kiun konsistis membroj de Ĉeĥa sekcio de IFEF. Dum la kongreso estis pritraktitaj parte organizaj aferoj kaj ankaŭ terminoj el esperanta fervoja terminologio kaj prelegoj kun fervoja tematiko. En programo de la kongreso estis ankaŭ kulturaj prezentaĵoj kaj interesaj ekskursoj en regiono de Malsupra Silesio. Kongreso IFEF en Wroclaw