El fervoja mondo

El fervoja mondo 4/2019

Ĉeĥio: Fervojan tunelon Ejpovický traesploris ekzercado de IZS

Antaŭ ol en la plej longan ĉeĥan fervojan tunelon apud Ejpovice en la regiono Plzeň enveturis unuaj trajnoj, ekzercis tie ĉi grupoj de Integra sanitara savhelpa sistemo plenumon de eksterordinara okazaĵo, dum kiu ĝuste en mezo de la unu el du tuneltuboj akcidentis la trajno. Fiktive estis vundigitaj 40 pasaĝeroj. Kvin homoj la akcidenton ne transvivis. Laŭ fajrobrigadistoj tiel kulminis longatempa faka preparado de la laborgrupoj IZS, destinitaj por interveno kun pli multaj vundigitoj en la nova teknika konstruaĵo.

Celo de la ekzercado estis ellerni bazajn teknikajn procedojn kaj principojn de kunlaboro dum vasta eksterordinara okazintaĵo, ekzerci kunlaboron de fortoj kaj rimedoj, kaj de kunligitaj aktivecoj sur linio de operaciada direktado kaj entute traekzerci kunlaboron, akordon, organizon kaj gvidadon de ĉiuj grupoj IZS en plenumado de savlaboroj, kaj ankaŭ traekzerci kaj pruvigi kunlaboron kun trajnskipo ČD”, anoncis fajrobrigadistoj krom alia en temo de la ekzerco. Kiel kuliso servis vagonaro ČD trajnkape kun lokomotivo 754.064 kaj kvar pasaĝervagonoj de serioj BDs kaj Bdt.

Ĉefaj taskoj de la fajrobrigadistoj estis unue kurtcirkviti kontaktlineon en ambaŭ tuneltuboj, kaj poste kiel plej rapide fari ekzamenon el loko de la akcidento, kunlabori kun akcidenthelpantoj kaj transporti vundigitojn eksteren el la tunelo, kie ili estis transdonataj al savlaborantoj. Surloke agis ankaŭ intervenantoj de la posttraŭmata prizorgo, kiuj trankviligadis la vundigitajn vojaĝantojn. Kurtcirkvitadon plenumis fajrobrigadistoj HZS SŽDC kaj poste ili teknike sekurigis la trajnon. Ili helpis ankaŭ kun klasifikado de la vundigitoj kaj evakuado. “Rilate al vasteco kaj komplikeco de la interveno estis elektita stabo fare de trupestro de la interveno, tra kiu estis kunordigata agado kaj enkondukado kaj kunlaboro de la trupoj IZS, sed ankaŭ trafiko tra de la akcidento ne trafita suda tuneltubo”, precizigis Petr Poncar, parolanto de la regionaj fajrobrigadistoj.

La alarmo estis anoncita marde la 6an de novembro 2018, nelonge post la deka kaj duono antaŭtagmeze. Eksterordinarecon anoncis la nevundigita lokomotivestro. Unu post la alia al ambaŭ tuneltuboj alveturis 27 trupoj de fajrobrigadistoj, do 132 viroj, preskaŭ kvindek sanitaristoj kaj kuracistoj, inkluzive dudekdu teknikaranĝaĵoj kaj ĉirkaŭ la sama nombro da policanoj. Al la ekzerco estis invititaj ankaŭ urbaj policanoj el Plzeň kaj personaro de Fakultata malsanulejo en Lochotín. Tiu ĉi laŭ interkonsento koncerne de multnombraj vundigitoj por aktivigi traŭmaplanon.

La okazinta ekzerco montris, ke kunlaboro de la grupoj IZS en la regiono Plzeň estas tre altnivela, sukcesos scipove barakti porokazan realan akcidenton de la simila amplekso”, akordiĝis Poncar kune parolanto de la savaŭtomobilo Vítězslav Sladký.

(Prilaborita laŭ raportoj en Železničář kaj Obzor)

Aŭstrio: Longdistanca pasaĝertrafiko en Aŭstrio

Aŭstra ministerio de trafiko informis, ke ekde 15. 12. 2019 komisias longdistancan fervojan trafikon por dek jaroj al nacia trafikisto, Aŭstraj Federaciaj Fervojoj ÖBB. Postulataj plenumoj estas dividitaj en tri fazojn: antaŭ ekspluatapertigo de la nova fervojlinio Graz – Klagenfurt (Koralbahn), post ĝia ekspluatapertigo (sen tunelo sub Semmering, kaj post enkonduko de tiu ĉi tunelo en ekspluatadon.

En la unua periodo la horaro restas sen ŝanĝoj, nur noktaj trajnoj kaj kunligoj Wien – Břeclav estos gvidataj en devoligo de publika servo. Nove transiros en kategorion de longdistanca pasaĝertrafiko la trajnoj Interregio “Donau Moldau” en interrilato Linz – Praha en kvarhora kadenco. Post enkonduko de la linio Koralmbahn en ekspluatadon (dua parto) estas planata duhora kadenco en interrilato Praha – Wien – Graz – Klagenfurt kun plilongigo de kvar trajnduopoj al Slovenio kaj kvin trajnduopoj al Italio. Nove transiros en kategorion longdistanca pasaĝertrafiko la trajnoj Interregio (IR). Al tiuj apartenos la jam menciita IR “Donau – Moldau” (Dunaj – Vltava) Linz – Praha, plie IR Aichfeld Bruck an der Mur/Graz Klagenfurt, IR “Ennstal/Pinzgau” Graz/Salzburg – Bischovshofen – Saalfelden (Insbruck), IR “Pyhm Graz – Linz, IR “Alpe – Adria” Salzburg – Willac h (Italien) kaj IR “Mur/Drau” Graz – Maribor. Post enkonduko de la tunelo sub Semmering en ekspluatadon estostrajnoj de la interrilato Wien – Graz gvidataj en unuhora kadenco.

(Prilaborita laŭ Eisenbahn Österreich)

Germanio: Depost reformo DB/DR estis haltigita trafiko sur pli ol 5400 km da linioj

Preskaŭ unu sesono da fervojaj linioj de la reto Deutsche Bahn (DB) perdiĝis. Ekde reformo de la fervojo en Germanio al 1. 1. 1994, kiam unuiĝis Deutsche Bundesbahn kaj Deutsche Reichsbahn kaj aperis Deutsche Bahn, finis ekspluatado sur pli ol 5400 km da fervojaj linioj. Rezultas tio el respondo de ŝtatsekretario en ministerio de trafiko Enak Ferlemann al interpelacio de Verduloj, el kiu citis tagĵurnalo “Sűddeutsche Zeitung”. En ekspluatado tiel nuntempe restas ĉirkaŭ 33000 km da linioj. Fare de la ŝtato posedata fervoja konzerno tiel dum pasintaj 25 jaroj ĉesis ekspluatadon sur 16% de sia reto. Laŭ DB trafikĉesigo okazas nur kaze de malkresko da pasaĝeroj aŭ varoj sub detenebla limo. Haltigo de trafiko kaj ekspluatado okazas nur post pruvigo fare de Fervoja oficejo. Ŝlosilan vorton en decido pri haltigo de ekspluatado sur linioj kaj ilia trafikĉesigo havas federaciaj landoj kiel mendantoj de fervoja pasaĝertrafiko en devoligiteco de publika servo. Apud trafikĉesigo sur 5400 km da fervojlinioj la konzerno DB en la sama tempo konstruis pli ol 1000 km da novaj grandrapidaj linioj. El vidpunkto de trakcipovumoj eblas diri, ke novaj 1000 km da grandrapidaj linioj alportis al la fervojo pli multe da transportaj kaj trafikaj povumoj ol oferitaj 5400 km da linioj. (Laŭ Derspiegel.de/dpa-rš)

Francio – Svisio: Kun jara malfruiĝo renovigita trafiko de trajnoj

Nur kun unujara malfruiĝo estis 9. 12. 2018 renovigita trafiko sur franca fervojlinio el landlima stacio Delle al stacio Bellfort (kompare kvinjara malfruiĝo sur linio Mendrislo – Stablo – Varese nepra sukceso). Trafiko sur la linio estis haltigita en la jaro 1992, kiam ankaŭ finis trafiki interŝtataj trajnoj Boncourt (CH) – Belfort (gvidataj en motortrakcio). La stacio Delle dezertiĝis, trakmaterialo malmuntita. En la jaro 2006 tamen SBB elektrizis ĉirkaŭ unukilometran sekcion ekde ŝtatlimo al Delle kaj trajnoj komencis trafiki en unŭora (en trafikmaksimumo 30minuta intervalo.

Antaŭ kelkaj jaroj sur politika nivelo okazis interkonsento pri revitaligo de la linio Delle – Belfort. Supozata renovigo de la trafiko en decembro 2017. La 6an decembron 2018 estis “solene”komencita trafiko sur liniosekcio Delle – Meroux (transtrajniga stacio Belfort – Montbéland TGV sur traceo LGV Rhin – Rhône. Ekde ŝanĝo de la horaro estas ekspluatataj rektaj trajnoj sur liniosekcio Biel/Bienne – Delle – Meroux kun apartenaĵoj SNCF (lundo – vendredo ses trajnduopoj, semajnfine duono). El vidpunkto de kadenca trafiko ili trafikas en „iu“ nekutima kadenco kun tempaj interspacoj trajnoj SBB, en sekcio Delle – Biel estas kadenco unŭora, kiel alie tio povas ĉe SBB esti.

Eŭropa Unio: Fervojo bezonas plifortiĝi

Devus esti en fortoj de eŭropaj fervojoj, ke la kvocienton en merkato ĝis la jaro 2030 plialtigu de la nuntempaj 18% al 30%. Pri tiu ĉi iniciato interkonsentis 15 elstaraj eŭropaj fervojoj , aliĝintaj al iniciato „Rail Freight Forward“ (RFF). Deziras ilin en tio ĉi subteni tri internaciaj fervojaj asocioj. Ekzemplo por ili povas esti fervojoj de Aŭstrio kaj Svisio, kiuj en siaj landoj atingas en la merkato 32, respektive 37%. La fervojoj prilaboru novan komercan modelon por ricevi subtenon de ekspluatantoj de la fervoja infrastrukturo, kiel ankaŭ ricevi subtenon de la ŝtato en konkurso inter ŝosea kaj fervoja vartrafikoj.

Celo „30 ĝis la jaro 2030“ estas ebla plenumi nur kun kondiĉo pri plenumo de la taskoj el la Blanka libro de EU. La fervojoj devas fariĝi allogaj, tio estas plipovumaj, fidindecaj, preze interesaj. Tiucele devas al ili helpi ankaŭ infrastrukturo. Fervojo devas oferti novajn produktojn kaj sekurigi allogan transporton de domo al domo. La fervojoj apogas sin je konfido, ke en Eŭropo okazos rapida niveligo de la konkurso inter ŝoseo kaj fervojo. Eksteraj elspezoj, ekzemple laŭ vidpunkto de impostoj por produktado de gasoj CO², devas esti laŭ la vera produkto. (Laŭ DVZ, 8. 1. 20919)

Preparis Jindřich Tomíšek

Grafike aranĝis Václav Nosek

El fervoja monndo 4/2019

El fervoja mondo 3/2019

El fervoja mondo 2/2019

El fervoja mondo 1/2019

El_fervoja_mondo_12/2018                                                                                                                             

El fervoja mondo 10 2018

El_fervoja_mondo_9.2018b           

El_fervoja_mondo_8.2018

El_fervoja_mondo_7.2018