Ĉefa paĝo

Korespondpeto

Saluton,mi sercxas por du komencantinoj el E-kurzo en Česká Třebová geinteresulojn por korespondado.

Ladislav Kovář

26.11.2018 v 15h schůze výboru ČŽES v Pardubicích

26.11.2018 je 15h kunveno de komitato CeFEA en Pardubice


Konference  Českého železničářského esperantského  svazu

V závěru měsíce září 2018 se v Železné Rudě konala pravidelná konference esperantistů železničářů. Dějištěm setkání byl hotel Ostrý, který účastníkům nabídl příjemné prostředí a vhodné podmínky pro jednání. V rámci pracovního programu konference byli účastníci seznámeni s informacemi o akcích, které proběhly v roce 2018 a kterých jsme se zúčastnili. Byl to hlavně jubilejní 70 – tý kongres IFEF ve Wroclawi a světový kongres Esperanta v Lisabonu. Pro nejbližší období je plánována účast na setkání Německé esperantské železničářské asociace ve městě Prerow a vědeckotechnický seminář v Modre na Slovensku. Na příští rok se již připravuje 71. kongres IFEF v Malaze ve Španělsku.

Během konference byly také předneseny ukázky odborných přednášek z kongresu ve Wroclawi a informace z letošního veletrhu Innotrans v Berlíně, které uvedl pan Ehrlich z Německa.

Velmi zajímavá byla návštěva muzea ve staniční budově Železná Ruda – Alžbětín, které svým uspořádáním seznamuje návštěvníky o mnoha zajímavostech zdejšího kraje včetně expozice o stavbě trati do Železné Rudy.

Konferenco de  Ĉeĥa fervojista Esperanto asocio

Fine de monato septembro 2018 okazis en Železná Ruda regula konferenco de espeantistoj fervojistoj. La kunveno okazis en hotelo Ostrý, kiu ofertis al gepartoprenantoj agrablan atmosferon kaj taŭgajn kondiĉojn por traktado. Enkadre de laborprogramo de la konferenco estis ĉeestantoj informitaj pri aranĝoj, kiuj okazis en la jaro 2018 kaj kiujn ni partoprenis. Ĉefe ĝi estis jubilea 70 – a kongreso de IFEF en Wroclaw kaj monda kongreso de Esperanto en Lisabon. Por la plej proksima periodo oni planas partoprenon je kunveno de Germana Esperanta Fervojista Asocio en urbo Prerow kaj scien-teknika seminario en Modra Slovakio. Por la venonta jaro oni jam preparas 71 – an kongreson IFEF en Malaga Hispanio.

Dum la konferenco estis ankaŭ prezentitaj montraĵoj de fakaj prelegoj el kongreso en Wroclaw kaj informoj pri la nunjara foiro Innotrans en Berlin de s-ro Ehrlich el Germanujo.

Tre interesa estis vizito de muzeo en stacidoma konstruaĵo Železná Ruda – Alžbětín, kiu per sia aranĝo konatigas vizitantojn pri multaj interesaĵoj de la regiono eĉ pri konstruo de fervojlinio al Železná Ruda.

l.Kovář


La 71-a IFEF-kongreso okazos en Malaga, Hispanio, de la 3-a ĝis la 9-a de majo 2019.
Antaŭe kaj samtempe okazos la 78-a Hispana Esperanto-Kongreso de la 2-a ĝis la 5-a de majo.
ĈIUJN NECESAJN INFORMOJN vi trovos en la sekva retejo :
Kongreso IFEF en Malaga


ČŽES z.s.
Bratří Hubálků 161,
560 02 Česká Třebová
email:cefea@centrum.cz
Bankovní spojení:
CESKY ZELEZ:ESP:SVAZ č.ú. 234562591/0300 IBAN CZ 0300 0000 0002 3456 2591 BIC (SWIFT)CEKOCZP