Ĉefa paĝo

8.-12.5.2024 se bude konat ve francouzském Štrasburku společně s Evropským esperantským kongresem 75. kongres IFEF.

8.-12.5.2024 okazos en franca urbo Strasbourg kune kun Europa Esperanto kongreso 75. kongreso de IFEF.


20.11.2023 se uskuteční Výroční členská schůze ČŽES  v budově Bohemika (ústředí OSŽ) v Praze, ul. Na Břehu 3. Na programu budou zprávy o činnosti, finanční i revizní, představení plánů na budoucí rok, pozvánka na 75.IFEF kongres ve Štarburku, přednáška o kongrese v Antverpách atd. Budeme se těšit na vaši účast. 

20.11.2023 okazos jarkunveno de ĈeFEA en Prago en domo Bohemika (sidloko de Sindikato de fervojistoj) Na Břehu 3. Je programo estos internaj aferoj, raportoj, prezetado de 75 IFEF kongreso kaj prelego pri 74 IFEF kongreso en Antverpeno.


28.11.2023 od 1Oh  proběhne v Praze v domě Bohemika  jednání vedoucích skupin v rámci ČŽS FISAICu

28.11.2023 de 1Oh okazos en Prago, domo Bohemika kunveno de FISAIC.  

23.11-26.11.2023 proběhne Virtuální esperantský kongres. Program je bohatý na přednášky z různých oborů, představí se též některé esperantské organizace, ale bude též možné si jen tak popovídat na různá témata s ostatními účastníky. Chybět nebude ani kulturní program. Mimo jiné proběhnou i setkání IFEF a železničářů

23.11.2023 okazos Virtuala kongreso de Esperanto. Atendas vin programo plena de prelegoj, prezentado de diversaj  E-asocioj, lernado ktp. Sed vi povos nur babili kun aliaj partoprenantoj. Ne mankos kultura programo. Krom aliaj mi havos eblecon partopreni kunvenon de fervojistoj kaj IFEF.

Odkaz/Ligilo:

Virtuala kongreso

Národní den železnice se konal 23.9.2023 v Bohumíně. Jako vždy jsme se zúčastnili s naším propagačním stánkem. 

Nacia tago de fervojo okazis 23.9.2023 en Bohumín. Kiel kutime, ni partoprenis kun nia esperanta tablo.


Letošní konference ČŽES proběhla v rekreačním zařízení ORION v řecké Leptokarii ve dnech 14.9 až 24.9.2023. Zúčastnilo se jí 17 našich členů a dalších 7 členů FISAICu. Na programu byl mimojiné i zdokonalovací kurs esperanta.

14.9-24.9.2023 okazis konferenco de ĈeFEA en Leptokari. Partoprenis 17 niaj membroj kaj 7 aliaj membroj de FISAIC. Krom alia programo, estis preparita por partoprenantoj pliboniga kurso de Esperanto.


Esperanto nad propastí / Esperanto super la abismo
Přátelské setkání esperantistů proběhlo v Hranicích a jejich okolí. Od železniční zastávky Teplice nad Bečvou, kde jsme navštívili informační centrum a muzeum věnované propasti, jsme vyrazili pěšky  ke známé Hranické propasti. Odtud jsem došli do Hranic na občerstvení v restauraci „U Kramplů“.
 La amika renkontiĝo de esperantistoj okazis 5.8.2023 en urbo Hranice kaj ĉirkaŭaĵo. De fervoja haltejo Teplice nad Bečvou, kie ni vizitis informejon kaj muzeon (dediĉita al la abismo),ni  ekiris piede al fama Abismo de Hranice. De ĉi tie ni iris al la urbo, kie ni vizitis restoracion „U Kramplů“.

Ve dnech 6.6 až 12.5.2023 se konal v belgických Antverpách 74. kongres esperantistů železničářů. Na tento kongres navázal ve dnech 12.5-15.5 pokongresový program v Charleroi.
6.5. odpoledne proběhlo jednání projektu Verden-trvaleudržitelná doprava, večer pak pokračoval přivítacím večírkem.
7.5. dopoledne bylo věnováno slavnostnímu zahájení, které proběhlo v sále místní vysoké školy.
Slavnostního zahájení se zúčastnili i místní představitelé politického života, jmenovitě Luk Lemens první radní provincie Antverpy zodpovědný i za dopravu a starosta města Antverpy Poul Corby.
Za UEA pozdravila kongres Sara Spanó, za belgické esperantisty Nicky Janssen. Pozdrav zaslali Kurt Neuwirth, předseda Fisaic a Ahmed Mamduhi předseda ILEI. Následovali pozdravy jednotlivých zemských sekcí, včetně naší. Po té předsedkyně IFEF R. Todor oficiálně zahájila kongres.
Zahájení bylo doprovázeno kulturním programem v podobě klavírních skladeb, a také vystoupením zpěváků. Následovalo pohoštění.
Odpoledne mohli zájemci využít komentované prohlídky města, nebo komentovanou prohlídku antverpského nádraží.
Večer následoval Vlámský večer, vyplněný tradiční vlámkou hudbou (Bernard van Lent a Lief Verbeeck) a představením vlámské lidové kultury (Lode van de Velde)
8.5. dopoledne proběhlo plenární zasedání IFEF. V rámci něhož byly odsouhlaseny zprávy tajemníka, účetní zpráva včetně revizní, rozpočet na příští rok, zpráva redaktora časopisu Internacia fervojisto. V rámci zpráv bylo předloženo i vyhodnocení 73,IFEF kongresu spolu s jeho vyúčtováním. Své zprávy přednesli i předsedové odborných sekcí, terminologické a odborně-aplikační. Následovaly zprávy o činnosti jednotlivých zemských sekcí.
Odpoledne byl ve znamení odborného programu, kde na první části byl vyhrazen čas pro práci Terminologické sekce, práce na slovníku Raillexic, a stav terminologické sekce UIC. V druhé části proběhla první sada přednášek. G.Brandenburg: Automatické spřáhlo, týž: ETCS úroveň L3, J. Matuška/M. Berka: Jak počítat emise v dopravě, R. Giuhat: Nový visutý most přes Dunaj v pásmu Braila,
Po přednáškách následovala schůze projektu Verden.
Večer byl opět vyhrazen kulturnímu programu, houslovému kvartetu s recitací básní.
9.5. dopoledne byly představeny dvě hlavní přednášky. E.Strug: Železniční stanice v Belgii/Budova železniční stanice Antverpy. V. Ronin: Historie první tratě s osobní dopravou na evropském kontinentě (Brusel-Mechelen 1835). Po přestávce pokračovaly další přednášky. V.Tornillo: Intermodální přeprava, J.Niemann: Fibertex a železnice, Z.Hinšt: Železniční spojení Záhřeb-Rijeka a jeho perspektivy.
Odpoledne proběhla odborná exkurse do Železničního muzea Schaarbeek (Trainworld).
O večerní programe se postarali J. Handzlik a A. Pilipovič se svým kabaretem, plném písní a scének.
10.5 celodenní výlet do antverpského přístavu, který je druhým největším v Evropě a v druhé části výletu návštěva Železničního muzea Maldegem, spojená s jízdou parním vlakem po úzkorozchodné dráze.
Večer návštěva esperantského domu v Antverpách, ve kterém se nachází vydavatelství knih i časopisů. Součástí bylo i pohoštění a představení činnosti.
11.5 dopoledne pracovní ateliéry. I. Nevelsteen: Jak užívat Eventa servo. J. Van Eenoo: Seznamte se s citerou, L. Sözüer: Počítačová dílna.
Odpoledne bylo věnováno záležitostem hnutí, představení výsledků jednotlivých pracovních skupin. Vztahům k jiným organizacím (UEA, FISAIC, TAKE, UIC, odborům atd). Představení příštího kongresu ve Štrasburku v roce 2024 a schválení konání kongresu v roce 2025 na Slovensku.
Slavnostní zakončení.
Poté jednalo vedení IFEF
Večer proběhl raut a vystoupení A. Pilipoviče.
12.5. dopoledne jednaly jednotlivé pracovní skupiny IFEF. Následoval odjezd, nebo přemístění do místa pokongresu.
Po celou dobu souběžně s programem byl otevřen k návštěvě esperantský dům, v místě kongresu pak probíhaly otevřené kursy esperanta, a také zde bylo možné zakoupit esperantské knihy,cd,časopisy.
Kongresu se zúčastnilo 105 účastníků ze 13 zemí.

Pokongresový program v Charelroi a okolí 12.5-15.5.2023
12.5. odpoledne návštěva uhelného dolu Bois du Cazier, kde se v roce 1956 odehrálo důlní neštěstí, kterému je tu věnována samostatná část muzea. V tom samém místě jsme navštívili muzeum průmyslové revoluce a sklářských dílny. K večeru následovala prohlídka města Charleroi, kteréž to spolu se svým okolím patřilo k nejprůmyslovějším částem Evropy a nyní po útlumu této činnosti prochází velkými změnami.
Večer jsme se měli možnost setkat s místními esperantisty.
13.5. celodenní výlet do Namuru, prohlídka města, návštěva citadely.
Město Namur, dnes správní středisko valonské části Belgie se honosí dobře dochovanou pevnostní citadelou z XVI století, na kterou jsme se vyvezli lanovkou. Po návštěvě pevnosti jsme si prohlédli město samotné, které ač po druhé světové válce velmi poškozené, neztratilo historický ráz.

14.5. celodenní výlet k lodnímu výtahu ve Strépy-Thieu

 

Lodní výtah ve Strépy-Thieu, je  druhý největší na světě. Lodě zde překonávají výšku 73.m. Tomuto lodnímu výtahu je věnované i zde umístěné muzeum, věnující se též říční plavbě. Po návštěvě tohoto muzea byly připravena plavba lodí po starém kanále, který nyní slouží hlavně pro turistickou plavbu.
Na večer přichystali organizátoři „Valonský večer“ s valonskými písněmi a tradičními jídly.
15.5. Prohlídka rekonstruovaného nádraží v Charleroi.


 Vizito de Fervoja muzeo Výtopna Olomouc
26.4 2023 ni vizitis fervojan muzeon Výtopna Olomouc. La viziton organizis s-ro J. Matuška ne nur por niaj membroj, sed ankaŭ por studentoj de Univerzitato Pardubice. Partoprenantoj havis eblecon ekscii multe da pri historio de fervojo kaj ankaŭ pri funkciado de la muzeo.

         

26.4.2023 jsme navštívili železniční muzeum  Výtopna Olomouc společně se studenty Univerzity Pardubice pod vedením Jaroslava Matušky.  Účastníci se mohli seznámit s mnoha exponáty a též se dozvědět více o chodu muzea.


 

Seminario „Eŭropaj fervojoj“

6.3.2023 Univerzitato Pardubice-Fakultato de Transporta Inĝenierio (Dopravní fakulta Jana Pernera) kunlabore kun Ĉeĥa fervojita Esperanto asocio preparis en urbo Pardubice (Ĉeĥio) seminarion „Eŭropaj fervojoj“, kiu temo estis „Daŭripova fervojtransporto“. La unua preleganto Rodica Todor prezentis Verden projekto, poste Lars Sözüer prelegis pri fervojo kaj biciklado. Sekvis prelego de Vito Tornillo pri Intermodala transporto en Italio kaj najbaraj landoj. Post paŭzo ni havis eblecon aŭskulti prelegon „Ĉeĥa Fervojadministracio Správa železnic, s.o. kaj strategio de daŭripova evoluo“ de Roman Štěrba. Lastan prelegon de Francesco Maurelli estis dediĉita al rilatoj inter robotiko kaj daŭripoveco.
Ĉiuj prelegoj estis tradukitaj en ĉeĥa lingvo krom prelego de R. Štěrba, kiu prelegis ĉeĥe, sed lia prelego estis tradukita en Esperanto. La tradukado estis grava, ĉar partoprenantoj ne estis nur esperantistoj, sed ankaŭ neesperanta publiko, ĉefe studentoj, instruistoj kaj fakuloj en fervojo. Surloke partoprenis 36 aŭskultantoj kaj multaj aliaj uzis eblecon spekti seminarion per interreto, inter ili esperantistoj el Polando, Slovakio, Hungario, Romanio, Kroatio, Italio, Germanio, Danio, Francio kaj Belgio.
Post prelegoj okazis faka ekskurso al univerzitata trafiksalono, kie partoprenantoj povis provi regadi itineron de trajnoj.
La seminario okazis kiel parto de projekto Verden kaj en la kadro de 30-a datreveno de ekesto de la Fakultato de Transporta Inĝenierio de la Univerzitato Pardubice.
Ni tre dankas al sinjoroj Jaroslav Matuška kaj Ladislav Kovář, kiuj preparis tiel interesan kaj sukcesan aranĝon. Ni dankas ankaŭ al niaj membroj pro ilia partopreno.

Se vi interesiĝas pri Daŭripova evoluo kaj transporto , bonvolu plenumi sekvan anoniman enketilon. Dankon
Ligilo: Daŭripova evoluo kaj transporto
Pokud se zajímáte o trvale udržitelnou dopravu, prosíme  o vyplnění  jednoduché anonymní ankety. Děkujeme.
 Odkaz: Trvale udržitelný rozvoj a doprava


  • Filmo pri IFEF/ Film o IFEF


Nabídka pro studenty a mládež do 30 let
 • Zajímáš se o železnici, drážní dopravu?
 • Rád/-a cestuješ?
 • Chceš poznat odborníky a zajímavé lidi bez ohledu na Tvoji a jejich znalost angličtiny nebo jiného světového jazyku?
 • Zajímal by Tě univerzální jazyk, kterým se domluvíš v komunitě odborníků (dopraváků) i mládežníků po celém světě?
Zkus to s námi – zkus to v Mezinárodní federaci železničářů esperantistů.
Kdo jsme?
Mezinárodní federace sdružující zemské svazy esperantistů železničářů v cca 15 zemích Evropy, Asie a Kuby a sympatizanty (jednotlivé zájemce) z dalších cca 8 zemí
V České republice můžeš být členem Českého železničářského esperantského svazu.
Co nabízíme svým členům?
 • kurz mezinárodního jazyka Esperanto
 • semináře s mezinárodní účastí, ale jedním jazykem – bez tlumočníků
 • každoroční mezinárodní kongresy (bezplatná účast pro vybrané mládežníky do 30 let)
 • předplatné časopisu Mezinárodní železničář (6 x ročně)
 • měsíční aktuality z dopravy – bulletin Ze světa železnice
 • možnost publikovat odborné příspěvky ve Sborníku odborných textů (z dopravy)
 • možnost využití mezinárodní sítě poskytující nocleh zdarma
 • … a mnoho dalšího
 • Pokud Tě něco z naší nabídky zaujalo, máš rád/-a alternativní jazyky nebo máš nějaký dotaz, napiš na cefea@centrum.cz. Na Univerzitě Pardubice můžeš kontaktovat také Jaroslava Matušku (Dopravní fakulta Jana Pernera, katedra technologie a řízení dopravy).

   ČŽES z.s.
Bratří Hubálků 161,
560 02 Česká Třebová
email: cefea@centrum.cz
Bankovní spojení:
CESKY ZELEZ:ESP:SVAZ č.ú. 234562591/0300 IBAN CZ 0300 0000 0002 3456 2591 BIC (SWIFT)CEKOCZP

ID datové schránky: csmfh5k

Napsat komentář