Ĉefa paĝo

Universitato Pardubice, Fakultato de Transporta Inĝenierio
Ĉeĥa Fervojista Esperanto Asocio
praparis internacian fakan seminarion
EŬROPAJ FERVOJOJ: historio – nuntempo – estonteco
La seminario okazis 12.10.2021 en lernejo de Universitato Pardubice, Fakultato de Transporta Inĝenierio. Partoprenis interesiĝantoj pri fervoja tekniko kaj dank al niaj prelegantoj, kiuj preparis fakte altkvalitajn prelegojn ĉiuj je fino foriradis kontentaj. Por ni, esperantistoj, estas agrabla, ke iuj studentoj poste interesiĝis ne nur pri fakaj temoj, sed ankaŭ pri Internacia lingvo. Partoprenis 16 surloke kaj 23 per intereto
Prelegis:
R. Todor (RO): IFEF, en partnerada projekto Erasmus+ pri daŭripova transporto, invitas la studentojn kunlabori. 
T. Vašut (HU): Internacia fervojtrafiko en la tempo de vapormaŝinoj. Aŭstria imperiado 1865. 
J. Niemann (DK): Akcidentoj kaj epizodoj – poŝvagonoj kaj duonremorkoj. 
G. Brandenburg (DE): Horoj antaŭ bariero. Sekurigo de traknivelaj pasejoj kaj la sekvo por la aŭtomobilistoj. 
V. Tornillo (IT): Nuntempaj estontaj instalaĵoj en fervojo. 
R. Štěrba (CZ): Modernigo kaj disvolviĝo de la fervoja infrastrukturo en la Ĉeĥa Respubliko. 
A. Diemel (DE): Noktaj trajnoj en Eŭropo. 
L. Kovář: Informo pri la 73-a IFK Beroun, 
Seminario okazis kadre de Eŭropa jaro de fervojo 2021. Prelegoj kaj diskutoj estis tradukitaj el Esperanto en ĉeĥan lingvon.
Partopreno estis ebla ankaŭ pere de platformo MS TEAMS

                                 Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera                                        Český železničářský esperantský svaz, z. s.,
uspořádali odborný seminář s mezinárodní účastí
EVROPSKÉ ŽELEZNICE: historie – současnost – perspektivy EŬROPAJ FERVOJOJ: historio – nuntempo – estonteco
 Seminář je určen pro studenty i ostatní zájemce o dopravu v evropských souvislostech. Přednášky i diskuze byly tlumočeny z Esperanta do českého jazyka. Přednášející připravili pro své posluchače velmi zajímavé přednášky. Zúčastnilo se 16 účastníků na místě a 23 prostřednictvím internetu.
J. Niemann (DK): Nehody kapsových vozů/Akcidentoj kaj epizodoj – poŝvagonoj kaj duonremorkoj. 
G. Brandenburg (GE): Hodiny před závorami/Horoj antaŭ bariero. Zabezpečení úrovňových  přejezdů a následky pro řidiče automobilů/Sekurigo de traknivelaj pasejoj kaj la sekvo por la aŭtomobilistoj. 
V. Tornillo (IT): Dnešní a budoucí zařízení na železnici/ Nuntempaj estontaj instalaĵoj en fervojo. 
R. Štěrba (CZ): Modernizace železniční infrastruktury v ČR/Modernigo kaj disvolviĝo de la fervoja infrastrukturo en la Ĉeĥa Respubliko. 
A. Diemel (DE): Noční vlaky v Evropě/Noktaj trajnoj en Eŭropo. 
L. Kovář: Informace o 73. kongresu IFEF v Berouně/Informo pri la 73-a IFK Beroun, 
Účast byla možná také on-line (MS TEAMS) 
                              Seminář byl pořádán v rámci Evropského roku železnice 2021.

1.-3.10.2021 Konferenco de Ĉeĥa fervojista Esperanto asocio en urbo Beroun

V místě konání příštího kongresu IFEF se konala konference ČŽES. Na programu byly obvyklé zprávy o činnosti, zpráva pokladníka i revizora. Všechny tyto zprávy byly přijaty a odsouhlaseny, stejně jako změna stanov, ve kterých se upravovala hlavně možnost mít zasedání přes interent. Dále byly na pořadu dne volby. Novým předsedou se stal Ladislav Hakl, místopředsedou ing Ladislav Kovář, tajemnicí Anna Abelovská, pokladníkem Jan Kukla, členy výboru pak Bc Andrea Švubová a Ivan Potíška, revizorem pak Alois Klumpar. Velkou radost nám udělala návštěva dosavadního předsedy p. Jindřicha Tomíška, který se uzdravuje po zranění. Zároveň bylo předneseno několik přednášek a jeden film. Dalším velkým tématem byla příprava 73.kongresu.

Resultaĵoj de retkunvena kunsido de Terminara komisiono (22.3. 2021, platformo
ZOOM), kie oni diskutis pri sube menciitaj nocioj el Terminara kuriero 158a. Temis pri la fakaj nocioj en la fako
fervojkonstruado. Kunveno gvidis sekretario de TS Guido Brandenburg.

resultajxoj_TS_por_la_ifef.wz.cz


Nova filmo pri IFEF/Nový film o IFEF


 

Nabídka pro studenty a mládež do 30 let
 • Zajímáš se o železnici, drážní dopravu?
 • Rád/-a cestuješ?
 • Chceš poznat odborníky a zajímavé lidi bez ohledu na Tvoji a jejich znalost angličtiny nebo jiného světového jazyku?
 • Zajímal by Tě univerzální jazyk, kterým se domluvíš v komunitě odborníků (dopraváků) i mládežníků po celém světě?
Zkus to s námi – zkus to v Mezinárodní federaci železničářů esperantistů.
Kdo jsme?
Mezinárodní federace sdružující zemské svazy esperantistů železničářů v cca 15 zemích Evropy, Asie a Kuby a sympatizanty (jednotlivé zájemce) z dalších cca 8 zemí
V České republice můžeš být členem Českého železničářského esperantského svazu.
Co nabízíme svým členům?
 • kurz mezinárodního jazyka Esperanto
 • semináře s mezinárodní účastí, ale jedním jazykem – bez tlumočníků
 • každoroční mezinárodní kongresy (bezplatná účast pro vybrané mládežníky do 30 let)
 • předplatné časopisu Mezinárodní železničář (6 x ročně)
 • měsíční aktuality z dopravy – bulletin Ze světa železnice
 • možnost publikovat odborné příspěvky ve Sborníku odborných textů (z dopravy)
 • možnost využití mezinárodní sítě poskytující nocleh zdarma
 • … a mnoho dalšího
 • Pokud Tě něco z naší nabídky zaujalo, máš rád/-a alternativní jazyky nebo máš nějaký dotaz, napiš na cefea@centrum.cz. Na Univerzitě Pardubice můžeš kontaktovat také Jaroslava Matušku (Dopravní fakulta Jana Pernera, katedra technologie a řízení dopravy).

73a- IFEF kongreso en Beroun / Ĉeĥio

okazos 6.5-11.5 2022 en urbo Beroun

Ligilo al kongresa pagaro: http://kongreso.wz.cz/


ČŽES z.s.
Bratří Hubálků 161,
560 02 Česká Třebová
email:cefea@centrum.cz
Bankovní spojení:
CESKY ZELEZ:ESP:SVAZ č.ú. 234562591/0300 IBAN CZ 0300 0000 0002 3456 2591 BIC (SWIFT)CEKOCZP

Napsat komentář