O nás/Pri ni

ifef>ifef

Český železničářský esperantský svaz (ČŽES) je členem mezinárodní organizace IFEF-Mezinárodní železničářské esperantské federace.
Mezi našimi členy jsou zájemci o železnici,příznivci techniky i cestovatelé,kteří mají projetý svět.
Zároveň ale patří mezi naše hlavní úkoly sjednocování esperantské odborné terminologie v rámci celého světa,o čež se stará Terminologická komise

O šíření Esperanta po odborné stránce se stará Odborná komise,která připravuje přednášky a také články do publikací. Jednou ročně se koná v některé ze členských zemí kongres IFEF.Na takovýchto kongresech si můžeme vyměňovat zkušenosti,
navštívit drážní i jiné místní zajímavosti.Součástí jsou i odborné přednášky a kulturní program. Taktéž je jednou ročně pořádán kongres ČŽES,který navštěvují i esperantisté z jiných zemí a stejně tak se i naši členové
zúčastňují různých setkání a kongresů v ostatních zemích.

IFEF také vydává svůj vlastní časopis-Internacia fervojisto,v němž se můžete dočíst více o naší organizaci,různých setkáních
a železničních zajímavostech z celého světa,a to vše v mezinárodním jazyce Esperanto (ILo)


Pokud se chcete o tomto jazyce dozvědět více,nebo se jej začít i učit použijte odkaz Lernu!


Naše vedení: Předseda/Prezidanto:
Jindřich Tomíšek čestný člen IFEF/honora membro de IFEF
Členové předsednictva/Membroj de la komitato :
PhDr Anna Abelovská,
A. Hasala,
ing. Ladislav Kovář,
Pokladník/Kasisto:Jan Kukla
Revizor/Revizoro:Alois Klumpar
Terminologická práce/Terminara laboro: doc.Jaroslav Matuška
Odborná práce/Faka laboro: ing Ladislav Kovář

A pakliže máte máte nějaký dotaz na nás,nebojte se zeptat,rádi vám odpovíme.Napište nám.
Poštovní adresa:
ČŽES
Bratří Hubálků 161,
560 02 Česká Třebová
email:cefea@centrum.cz
Bankovní spojení:
CESKY ZELEZ:ESP:SVAZ č.ú. 234562591/0300 IBAN CZ 0300 0000 0002 3456 2591 BIC (SWIFT)CEKOCZP

Ĉeĥa Fervojista Esperanto Asocio-ĈeFEA


Lau decido de la fondiga membro-kunveno de ĈeFEA mi oficiale informas vin pri la fondigo de la Ĉeĥa Fervojista Esperanto-Asocio. Ĝi okazis la 24-an de oktobro 2009 en Česká Třebová dum la kunveno de la estinta Fervojista sekcio de Ĉeĥa Esperanta Asocio. La nova Asocio estis aprobita pere de ĉeĥa Ministerio por internaj aferoj la 23-an de julio 2009 [...]. Dum la kunveno estis elektita nova komitato de la Asocio : Prezidanto Jindřich Tomíšek ; ceteraj membroj de la komitato : PhDr A.Abelovská, A. Hasala, ing. L. Kovář,kasisto:J.Kukla revizoro:A.Klumpar
Skribu al ni
Nia adreso:
ČŽES/ĈeFEA
Bratří Hubálků 161
560 02 Česká Třebová
emajlo:cefea@centrum.cz
STATUTO de IFEF