Dm faka programo krom prelegoj ni vizitis fervojan muzeon en Kunming.Unua fervojlinio atingis Kunming en la jaro 1909 el Vietnamio kaj havis spuron 1000mm.De la tempo faris ĉinaj fervojoj grandan paŝon kaj nun apartenas al le plej modernaj fervojoj en la mondo Vagonaro Fervoja muzeo en Kunming Lokomotivo

16-an de Januaro 2015 ni vizitis denove la tagon de malfemitaj pordoj de la Univerzitato Pardubice kaj trarigardis trafikan salonon kaj ankau aliajn laborejojn de la univerzitato kun prelego de sinjoro J.Matuška.Renkontiĝo de partoprenantoj komencis jam je 10h en vestiblo de stacidomo Pardubice kie ili mallonge vizitis relajsejo kun nova tekniko preparita por ETCS kaj ERTMS.Post vizito de univerzitata ekskurso ni vitzitis lokan bierfarejon.Partoprenis 12 niaj membroj,3 aliaj esperantistoj kaj unu neesperantisto kune 16 personoj


Dum nia lasta konferenco en Chodov ni vizitis ankaŭ fervojan muzeon en urbo Kraslice.Interesa estis jam vagonaro,kiun mi uzis por veturado tien.La vagonaro veturas kiel normala trajno,sed en germana urbo Chemnitz veturas jam kiel tramo. En muzeo atendis nin ne nur ĉefo de la muzeo,sed ankaŭ urbestro de Kraslice.La muzeo ne estas granda.Oni planas pligrandigi ĝin.La muzea klubo aranĝas ankau nostalgiajn trajnojn.Pli granda el ili estas trajno de Mikuláš.Festo kun la trajno vizitadas ĉirkaŭ 3000 vizitantoj.En ekspozicio ni povis vidi diversajn sekurigajn instalaĵ ojn,malnovajn signalilojn,regadajn instalaĵojn.Kaj ankuaŭ aliajn eksponatojn kunligitaj al fervojo.

Ni tre dankas al fervoja klubo en Kraslice 16-an de Januaro 2015 - ni vizitos la tagon de malfemitaj pordoj de la Univerzitato Pardubice kaj trarigardis trafikan salonon,eble ankau aliaj laborejoj de la univerzitato kun prelego de sinjoro J.Matuška.


Fakprelego de s. Zlatko Hinšt
TRAFIKA EFIKECO DE FERVOJOJ EN EŬROPO KAJ EN LA MONDO - EKZEMPLO DE LA JARO 2012
SCIIGETO PRI LA FAKPRELEGOJ
Laŭ la programo de la 67-a IFEF-kongreso estos aranĝitaj fakprelegoj dum la kongreso. La prelegdezirontoj povas anonci sin al LKK antaŭ la 15 -a de marto 2015. LKK elektos la altkvalitajn prelegojn el la diversaj landoj, por ke diverslandaj fervojistoj povu interŝanĝi kaj ĝui la bonajn rezultojn pri la fakaj sciencteknikoj kaj fervoja evoluo en la mondo pere de la prelegoj. La temoj estos difinitaj de la prelegontoj mem pri la konstruo kaj evoluo de fervojoj, avangardaj fakaj sciencteknikoj ktp. Bonvolu sendi la prelegojn kun simpla memprezento pri la aŭtoro al la retpoŝta adreso:
< la67ifk2015@126.com >.
Ĉiuj prelegoj estos bonvenaj trafika salono trafika salono trafika salono

10-an de Januaro 2014 - ni vizitis la tagon de malfemitaj pordoj de la Univerzitato Pardubice kaj trarigardis trafikan salonon kun prelego de sinjoro Matuška.


19.6.2014 Ekskurso al Ostrava-kie okazis foiro de fervoja tekniko.Nova estis cxefe vagonaroj RailJet ,RegioPanter sed ankau diversa fervoja tekniko.Venontjare ni certe denove vizitos la foiron.

Dum la jarkunveno en urbo Šumperk okazis ankau ekskurso en firmao Pars.La firmao rekonstruas diversajn vagonojn,stirvagonojn kaj lokomotivojn Pars Pars Pars
Sinjoroj J.Niemann kaj L.Kovář prelegas dum la kunveno de Fake aplika komisio.64a IFK en Herzberg. kunveno de Faka komisio kunveno de Fake aplika sekcio IFEF eldonas neregule FervojFakaj Kajeroj (ĝis nun 12) kun fakaj artikoloj verkitaj aŭ tradukitaj de IFEF-membroj, parte surbaze de la fakprelegoj, kiuj estas grava parto de la ĉiujaraj IFEF-kongresoj.Prezo 2,- Euro
FervojFakajKajeroj Fervoja terminaro Cefaj prelegoj

Senbariera transporto-faka libro de IFEF membro Ing Jaroslav Matuška Ph.Dkun resumo en Esperanto


Bezbariérová doprava

Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D. (člen IFEF) Kniha je určena všem zájemcům o problematiku bezbariérově přístupné veřejné dopravy, a to nejen z pohledu architektonických bariér, ale také z hlediska přepravně-technologického. Přináší souhrn praktických požadavků i teoretických poznatků o bezbariérovém prostředí pozemních komunikací, železničních nástupišť, zastávek veřejné dopravy, odbavovacích hal, vozidel veřejné dopravy, informačních a orientačních systémů i technologii přepravy. Při formulování požadavků na elementární prvky uvedených dopravních staveb, vozidel, informačních systémů a dalšího prostředí vycházel autor z platných právních předpisů, českých technických norem, příp. některých dalších technických podkladů (vzorové listy, technické návody, technické specifikace aj.). Kniha obsahuje česko-anglicko-německo-esperantský slovníček odborných pojmů a resume v angličtině a esperantu.Resumo en Esperanto
Knihu lze objednat u autora (jaroslav.matuska@upce.cz) na https://e-shop.upce.cz/ nebo zakoupit přímo v Prodejně skript v areálu univerzitního kampusu v Pardubicích - Stavařově. Autor Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D. je vedoucí Oddělení teorie dopravy a řízení katedry Technologie a řízení dopravy Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice