19.5-25.5.2018 ni denove renkontiĝis dum IFEF kongreso.Nun en urbo Wrocław (Pollando).Kongreso estis interesa ne nur al fervojistoj,sed ankaŭ por aliaj.Kion vi povas travivi?Fakaj prelegoj,faka ekskurso al muzeo en Jaworzyna Slaska,kie ni admiris vaporlokomotivij kaj ankau vizitoj de botanika ĝardeno,ZOO kaj urbo.Bela estis ankau kultura programo!Ni tre dankas al organizantoj,kiuj tro zorgeme zorgis při ni jak preparis belan programon


24.4.2018 se uskutečnila návštěva železničního muzea v Olomouci.Více najdete po otevření přílohy. Vizito de Olomouc


17.3.2018 okazis jarkunveno de Ĉeĥa Fervojista Esperanta Asocio en kunvenejo de la stacidomo Masarykovo nádraží en Praha je la 10-a horo.
17.3.2018 se konala schůze ČŽES v jednací místnosti na Masarykově nádraží v Praze,a to od 10h

25.10.2017 se konalo v České Třebové zasedání výboru ČŽES.S výsledky jednání budou členové ČŽES seznámeni.Jako vždy se projednávala činnost,a to jak v uplynulém období,tak do budoucna.

26.10.2017 zasedala v Týništi nad Orlicí Terminologická komise při ČŽES pod vedením doc.Matušky,kromě terminologické práce byl čas věnovám přípravě přednášek pro kongres IFEF v polské Wrocłavi.

15.-17.9.2017 Slovakio -Konferenco de Ĉeĥa Fervojista Esperanta Asocio en Sindikata ripozamuzejo OSŽ „Skalka“ en Rajecké Teplice en Slovakio. Prelegoj, faka ekskurso.


Du tekstoj el nia konferenco:
Pri muzeo en Rajecké Teplice
Slovakaj fervojoj

Ve dnech 15.9-17.9.2017 se konala za účasti 40 našich členů a hostů konference České sekce IFEF/ČŽES, ,která se konala v Rájeckých Teplicích v odborovém hotelu Skalka.Na programu byly přednášky,návštěva muzea.Účastníci též mohli využít místních termálních lázní,nebo se projít krásnou přírodou v okolí.V průběhu jednání byli také zúčastnění informováni o činosti jak IFEF,tak i ČŽES.Všem zúčastněním děkujeme za hojnou účast a těšíme se na další setkávání


ekskursoVizito de fervoja muzeo en Rajecké TepliceekskursoEl konferenco
Zápis z konference ČŽES v Rájeckých Teplicích


16.5-23.5.2017 IFEF kongreso en Colmar(Francio) Kongres proběhl v malebném alsaském městě Colmar.Během kongresu proběhlo několik jednání.Přednášky pak byla věnované jak železnici po odborné,tak i po cestovatelské stránce.Čínská delegace přivezla dvě přednášky,jednu věnovanou péči o zdravé železničářů a druhou o železnici v Číně.Líba Gabalda pak přednesla přednášku věnovanou cestování v Indii doplněnou o spoustu obrazového materiálu.Hlavní přednášky byly věnované levostranému a pravostranému provozu na železnice od historie až doposud a poté velmi netradiční téma o stavitelství železničních budov(přednáška připravená členy TAKE).V rámci odborného programu pak byly i další přednášky o osobní dopravě v okolí Záhřebu(Chorvatsko),o tramvajové dopravě a jejím rozvoji v dánském Odensee.Náš příspěvek obstaral film o připravované stavbě rychlostní tratě mezi Prahou a Drážďany.Další přednáška byla na téma historie Alsaska. Během kongresu jsme navštívili i železniční muzeum ve městě Mulhausen,město Štrasburk a i další zajímavá místa v okolí. Příští kongres bude v polské Wroclavi.Jste srdečně zváni. Informilo pri Colmar


14.6.17 Renkontiĝo dum foiro Czech Raildays-La foiro de fervoja tekniko en Ostrava
23.9-25.9.2016 Konferenco de Ĉeĥa Fervojista Esperanto-Asocio.
Okazloko: ripozcentro Prudká apud Tišnov, ĉ 30km norde de Brno
Labortraktado, faka kaj ripoza programo.


23.9-25.9.2016 Konference Českého železničářského esperantského sva­zu.
Za ´časti více jak 40ti členů proběhla konference ČŽES v rekreačním areálu v Prudké u Tišnova.Kromě našich členů se zúčastmili i zahraniční hosté ze Slovenska,Rakouska a Francie.Zájemci si prohlédli zahradní železnici,zúčastnili se přednášek a také hodnotili práci naší organizace.

23.7-30.7.2016 101-a Universala Kongreso de Esperanto en Nitra-Slovakio
Informoj:UK en Nitra
La 101-a UK estis solene inaŭgurita dimanĉe la 23-an de Julio en historia slovaka urbo Nitra. Ĉirkaŭ 1200 da ĉeestantoj ĝuis amikecan etoson de la evento. En programo estis ankaŭ publikigo de honoraj memebroj – inter ili Petr Crdle. Lunde posttagmeze okazis kunveno de fervojistoj, kiun partoprenis ĉirkaŭ 40 interesuloj. Prezidantino de IFEF Rodica Todor konatigis ĉeestantojn pri celoj de IFEF kaj ĝiaj eblecoj. Samtempe ŝi invitis al venonta kongreso en Colmar, Francio 2017.

UK UK
En prelega parto de la kunveno Jaroslav Matuška konatigis interesulojn kun Slovakaj fervojoj, ĝiaj ineteresaĵoj kaj modernigoj. Lasta prelego temis enkondukon de sistemo ETCS en slovakaj fervojoj sur linio Žilina – Čadca.

grupo de niaj membroj Saluton,la 64a IFK (19.5-25.5.2012)okazis en Esperanto urbo Herzberg en Germanio.
od 19.5 do 25.5.2012 ve městě Herzberg am Harz (Německo)mezinárodní kongres železničářů esperantistů.Toto město se pyšní názvem Esperanto-urbo. Zúčastnilo se 160 účastníků z 21 zemí,čtyř kontinentů,jak tedy vidno byl opravdu světový(Asie-Čína,Afrika- Ghana,Amerika-Mexiko,Brazilie),mezi nimi i 15 z České republiky26.10-28.10.2012 Jarkunveno de Ĉeĥa fervojista asocio okazis en urbo Šumperk.Kunveno estis en Hotel Sport kaj partoprenis 36 partoprenantojn.Vendrede ili povis vidi filmon 150 jaroj de germana fervojo.Sabate ni vizitis firmaon Pars a.s. riparas kaj rekonstruas lokomotivojn,vagonojn kaj stirvagonoj.Poste dauris kunveno per raporto de nia agado en la lasta jaro(s.Tomíšek),raporto de Fake-aplika komisio(s.Kovář),Pri Terminara laboro(s.Matuška).Dimanĉe ni ekskursis en urbo Šumperk,en teatro kaj renkontiĝis kun membroj de la loka esp.
ekskursoekskurso ekskursoekskurso

Jarkunveno 2011

výroční konference v Rakovníce se zúčastnilo 31 účastníků z čehož byli i dva Němci,jeden Rakušan a jeden Maďar.V pátek zhlédli zájemci film o 63.IFK v Liberci.V sobotu navštívili muzeum v Lužné u Rakovníka,kde obdivovali hlavně parní lokomotivy,jednu z nich i v činosti.Po návratu pan Tomíšek promluvil o práci v minulém roce a pan ing Kovář zhodnotil poslední kogres.Následovali zprávy Terminární komise,Odborrné sekce,účetní a revizní komise.Všechny přednesené zprávy byly přijaty.Novým hospodářem se stal pan Kukla.Následovaly přednášky o výstavě Czech Raildays v Ostravě a promítaní obrázků z postkongresu.
31 partoprenantoj (inter ili ankau 2 Germanoj,unu Austriano kaj unu Hungaro)vizitis nian oktobran jarkunvenon en Rakovník.Vendrede estis prezentita filmo pri 63a IFK en Liberec.Sabate matene ĉiuj vizitis muzeon en Lužná u Rakovníka,kie admiris ĉefe vaporlokomotivojn.Unu en ili ni povis vidi,kiel ĝi tiris nostagian trajnon.Post reveno dauris jarkunveno de ĉefea.Sinjoro Tomíšek parolis pri nia laboro dum pasinta jaro kaj sinjoro Kovář pri lasta IFK.Sekvis raportoj de Terminara sekcio,Fake aplika sekcio,buĝeto kaj raporto de la revizia komisio.Raportoj estis unuanime akceptitaj.Nova kasisto estos sinjoro Kukla.Ankau estis akceptita intenco de sinjoro Matuška,propagi Esperanton je univerzitato en Pardubice.Poste sekvis prelegoj pri foiro Czechraildays en Ostrava kaj bildoj de postkongreso.Dimanĉe partoprenantoj estis invititaj al 64aIFK en Herzberg kaj al aliaj aranĝoj.Ni dankas al ĉiuj pro ilia laboro. Esperantistoj en fervoja muzeo

La 63-a IFK en Liberec

Logo de la 63a kongreso

63. kongres IFEF v Liberci

Ekskurso tra Liberec
Za účasti 173 účastníků z patnácti zemí proběhl ve dnech 7-14.5 63.IFEF kongres v Liberci.Cetrem dění byl hotel Babylon,ve kterém probíhaly nejen přednášky,ale i kulturní program a také po celou dobu sloužilo informační středisko s prodejem knih a tiskovin.Kromě odborných přednášek a zasedání jak vedení,tak i komisí se bylo možné přihlásit na různé výlety,hlavně do Prahy,na Sychrov a Hrubý Rohozec.Ve městě samém,pak zájemci navštívili botanickou i zoologickou zahradu.Zajímavá byla i exkurse do útrob lanovky.Program byl vhodně doplněn kulturní částí a to koncerty i mezinárodním bálem. Jako doplňkové pak bylo radioamatérské vysílání členů FIRAC,kteří navazovali spojení se světem a také pro filatelisty bylo připraveno příležitostné razítko,čehož bohatě využili.
Příležitostné razítko České pošty
ČŽES
Bratří Hubálků 161,
560 02 Česká Třebová ČŽES
Bratří Hubálků 161,
560 02 Česká Třebová
Pri Liberec en Vikipedio
Informacioj pri urbo Liberec-en ĉeĥa,angla,germana,franca,nederlanda,rusa,hispana kaj itala lingvo

Bildkarto de Liberec